Generalforsamling 2021

Indkaldelse til sommerafslutning og Generalforsamling 2021
De grønne pigespejdere, Hasle-Møllevang gruppe.

Tid: Onsdag d. 16. juni 2021 kl. 17.00-19.00
Sted: Præstevangsparken, bag ved Spejderhuset, Degnebakken 1

Kære alle forældre, søskende og spejdere i Hasle-Møllevang gruppe.

Hermed invitation for Hasle-Møllevangs sommerafslutning og generalforsamling.

Vi starter med fællesopstart i Præstevangsparken (bag ved spejderhuset). Derefter er der generalforsamling i parken for forældre og spejderaktiviteter for spejdere og søskende. Vi slutter af med fælles oprykning af spejdere fra flokken til troppen og års-stjerne uddeling.

Ifølge vedtægterne skal vi indkalde til generalforsamling med en måned varsel. Pga. covid-19 har vi måtte afvente retningslinjer, og håber derfor på forståelse for denne senere indkaldelse.
Har du indvendinger eller spørgsmål, kontakt gruppeleder Kirstine på 28565927. Obs. vi skal pga. covid-19 være udenfor. Husk derfor tøj efter vejret og noget at sidde på i parken.

Af hensyn til planlægning, vil vi gerne bede om en tilmelding herunder eller pr. sms (Kirstine, 28565927) senest søndag den 13. juni.

Venlig hilsen
Gruppens ledere og Gruppebestyrelsen i Hasle-Møllegang

Dagsorden:

 1. Godkendelse af forretningsorden
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Kort beretning – Året i gruppen
 4. Godkendelse af revideret årsregnskab
 5. Valg til gruppebestyrelsen
 6. Indkomne forslag (Indsendes senest den 13. juni på flg. mail-adresse: spejderhytten@gmail.com)
 7. Drøftelse af gruppens arbejde i den kommende periode
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Vi arbejder i år med mere aktivdeltagelse, så vi kan holde varmen i parken og komme op og stå.

Hvem har stemmeret til generalforsamlingen:

 • Når man er forælder til en spejder under 16 år
 • Når man er medlem af Hasle-Møllevang som spejder og er 16 år og derover
 • Når man er medlem af gruppebestyrelsen

 

Venlig hilsen
Gruppens ledere og Gruppebestyrelsen i Hasle-Møllegang

Lidt om Gruppebestyrelsen

En gruppebestyrelse er nødvendig i en gruppe.

 • Gruppebestyrelsen består af gruppelederen og evt. assistenter, en leder fra hver af enhederne (flokken, troppen, seniortroppen) samt forældre til gruppens medlemmer/spejdere, og det kan også være ”andre interesserede”.
 • Gruppebestyrelsen konstituerer sig med en formand i løbet af en måned efter generalforsamlingen.
 • Der skal ligeledes være en kasserer i en gruppe, og denne behøver ikke være medlem af bestyrelsen. Denne opgave udføres pt. af kasserer Finn Grønne Kristensen.

 

Formelt: Gruppebestyrelsen har formelt det fulde ansvar for, at arbejdet i gruppen foregår i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag og har ansvaret for gruppens overordnede udvikling, særligt med henblik på piger og unge kvinder.
Desuden har gruppebestyrelsen ansvar for at forsøge at øge medlemsantallet i gruppen og ”føre tilsyn med spejdernes arbejde”.

Hvad skal man lave som medlem af gruppebestyrelsen

 • Mødes ca. 4. gange årligt af 2 timer
 • Sparre med lederne om det daglige spejderarbejde
 • Sparre med lederne om ture, lejre, ideer og indfald
 • Følge økonomien og tage beslutninger vdr. denne
 • Arbejde med fokuspunkter, som man i gruppebestyrelsen beslutter at bruge tid på
 • Hjælpe med at organisere forskellige praktiske ting omkring spejderlokalerne og haven osv.
 • Udlejning af husets værelser (arbejdsgruppe)
  Der kan nedsættes arbejdsgrupper, som har en speciel opgave, hvis man beslutter det

I Hasle-Møllevangs Gruppebestyrelse er der pt. følgende medlemmer som genopstiller: Katrine Bock, Anne H Møller og Janne Gytz Fristed.

Men: Vi har brug for nye, flere kræfter i gruppebestyrelsen.

Derfor opfordrer vi jer alle til at overveje at stille op og være med til at hjælpe og støtte alle de frivillige kræfter i Hasle-Møllevang i deres arbejde med at lave gode spejderoplevelser for vores spejderpiger. Lederne laver hver uge spejderrier sammen med pigerne, de arrangerer ture og lejre og tager sig af alt ”det der spejder”. Men de daglige frivillige kræfter har brug for, at vi forældre støtter op og yder et beskedent frivilligt bidrag for, at det hele kører – så flot og fint som det gør.

Overvej, om du kan bruge 10-12 timer på årsbasis. Tal med lederne, hvis du har lyst til at vide lidt mere eller kontakt gruppebestyrelsens medlemmer eller gruppeleder Kirstine.

Venlig hilsen
Gruppebestyrelsen

Generalforsamlingens forretningsorden

jf. Vedtægter for De grønne pigespejdere § 7 stk. 5

Link til De grønne pigespejderes vedtægter 2018-2020.

 1. Generalforsamlingen er gruppens øverste myndighed.
 2. Generalforsamlingen vælger en dirigent.
 3. Deltagerne begærer ordet hos dirigenten med opgivelse af navn. Dirigenten kan stil-le forslag om debattens afslutning og om begrænsning af tiden for talerne. Sådanne forslag kan også stilles af generalforsamlingens øvrige deltagere.
 4. Dirigentens afgørelse er inappellabel.
 5. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal ved håndsoprækning.
 6. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten beslutter det, eller når mindst 2 medlemmer jf. §4 forlanger det.
 7. Generalforsamlingen vælger en referent, som udarbejder referat af mødet.
 8. Generalforsamlingen vælger medlemmer til gruppebestyrelsen jf. § 7 stk. 1 og § 7 stk. 4.
 9. Såfremt indkommende forslag ønskes trukket, kan dette kun ske af forslagsstille-ren. Øvrige i generalforsamlingen kan ønske forslaget opretholdt ved at meddele dette til dirigenten.
 10. Forretningsordenen er underlagt Vedtægter for De grønne pigespejdere, hvor der henvises til § 7 for regler vedrørende grupper, herunder valgregler og regler for ge-neralforsamling.