Coronas betydning for pigespejdernes aktiviteter

23.04.2020

Opdateret 2. juli 2021

På denne side opdaterer vi løbende om corona-pandemiens betydning for  gruppernes lokale spejderarbejde og for vores nationale aktiviteter. Seneste nyt står øverst.

Dokumentationskrav for fritagelse af test og coronapas

Fra 1. juli skal alle, der er fritaget fra test og coronapas kunne dokumentere fritagelsen.

Fritagelsen skal dokumenteres via et særligt dokument fra myndighederne. Fritagelsesdokumentet får man via Borgerservice.

Møder du som leder en person, der er fritaget fra test og coronapas i forbindelse med din stikprøvekontrol, skal du kontrollere følgende:

 1. Tjekke om dokumentet er magen til eksemplet i dokumentet herunder. Hvis ikke, er der ikke tale om gyldig dokumentation.
 2. Borgeren skal fremvise ID i form af pas kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Du skal tjekke om navnet på dokumentet stemmer overens med borgerens medbragte ID. Hvis ikke afvises borgeren.
 3. Tjekke om dokumentationen indeholder stempel og initialer fra den kommune, der har udstedt dokumentationen.
 4. Tjekke om dokumentationen er udstedt inden for de seneste tre måneder.

Læs myndighedernes Krav om dokumentation for fritagelse af test og coronapas.

Retningslinjer for sommeraktiviteter med overnatning.

Her kan du læse retningslinjerne for, hvordan vi kan holde sommerlejr i sommeren 2021. Vi kan forsamles op til 500 spejdere udendørs – også selvom det generelle udendørs forsamlingsforbud er ophævet.

Opdeling i grupper

Spejderne skal inddeles i faste grupper/patruljer, som spiser, sover, deler toiletfaciliteter og har aktivitet sammen. Der er ingen øvre grænse for, hvor stor en gruppe må være, men vær opmærksom på, at alle i gruppen vil blive defineret som nære kontakter, hvis en spejder skulle blive konstateret smittet. Det er derfor en god ide at sikre inddelingen på en måde, hvor vi sikre at begrænse smittespredningen.

Hvis spejderne er inddelt i grupper/patruljer, kan anbefalingerne om 1 meters afstand fraviges, også ved overnatning.  Det anbefales, at der holdes mindst 1 meters afstand til deltagerne fra andre grupper.

Ledere indgår ikke i de faste grupper, og de bør derfor overholde afstandsanbefalingerne i det omfang det er muligt. Det er tilladt at deltage i aktiviteter, trøste/vise omsorg mm.

Plan og ansvar

Planlægningsteam og spejderledere skal tage fælles ansvar for, at aktiviteterne planlægges og udføres på en måde, hvor mulig smittespredning begrænses mest muligt.

For at sikre det, er der særligt tre punkter der skal tages stilling til:

 • Udarbejde en plan for håndtering af personer med symptomer, herunder selvisolation indtil personen kan komme hjem eller på sygehus.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

Derudover skal Sundhedsstyrelsens fem generelle råd for at forebygge smittespredning i videst muligt omfang overholdes:

 • Vask hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i ærmet.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Plan for håndtering af personer med symptomer

Planen skal beskrive, at man isoleres, hvis man udviser symptomer, angive hvor I selvisolerer, hvordan hjemtransport sikres, fx ved at kontakte forældre, samt hvordan resten af arrangementet fortsætter.

Konkret kan I tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved mistanke om Covid-19:

Hvis en spejder får symptomer (gælder også milde symptomer) på COVID-19, mens de er til spejder, skal der gøres følgende:

Personen, der får symptomer på COVID-19, skal hurtigst muligt hjem i selvisolation.

Den syge skal holdes adskilt fra de øvrige spejdere, indtil de kan hentes eller hjemsendes, og der skal rengøres på oplagte kontaktpunkter.

Det anbefales, at forældrene til barnet (eller spejderen selv) kontakter egen læge eller smitteopsporingen med henblik på vurdering af symptomer og henvisning til test.

Børn med symptomer på COVID-19 skal holde sig isoleret, indtil de skal testes.

Hvis spejderen tester positiv skal hun blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Hvis barnet tester negativ for COVID-19 kan hun/han komme tilbage til spejder når hun er blevet symptomfri

Madlavning

Spejderne må gerne deltage i madlavning under hensyntagen til god hygiejne.

Rengøring

Toiletter/bad og kontaktflader rengøres mindst to gange dagligt og brusepladser svabres og armatur aftørres jævnligt.

Sang og råb

Ved sang, råb og anden aktivitet med kraftig udånding bør der i videst mulige omfang holdes mindst 2 meters afstand mellem alle deltagere (også inden for gruppen), da der er øget risiko for dråbesmitte ved aktiviteter med kraftig udånding.

Generelle retningslinjer

pdf Retningslinjer for sommerlejre 2021 VIS PDF
pdf Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af foreningsaktiviteter udendørs VIS PDF
pdf Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af foreningsaktiviteter indendørs VIS PDF
pdf Orientering om ændring i reglerne for fritagelse af coronapas VIS PDF
pdf Korpsets retningslinjer for spejderaktiviteter VIS PDF
pdf Sundhedsstyrelsens plakat - Forebyg smitte VIS PDF
pdf Sundhedsstyrelsens plakat - Bliv hjemme VIS PDF
pdf Plakat - Krav om coronapas VIS PDF
pdf Plakat: Retningslinjer til udendørsaktiviteter i mindre grupper under corona VIS PDF

Indendørs aktiviteter åbner

Fra den 21. maj 2021  må vi igen lave spejderaktiviteter indendørs for alle, uden aldersbegrænsning, herunder at vi kan holde fysiske ledermøder og bestyrelsesmøder i vores egne lokaler. Vi anbefaler dog fortsat at så mange aktiviteter som muligt foregår udendørs. Læs afsnittet om Forsamlingsforbud herunder, da indendørs aktiviteter har skærpede regler.

Hvis I ønsker at bruge indendørs faciliteter, er her en række retningslinjer, som er tillæg til  de generelle retningslinjer:

 • Det til enhver tid gældende forsamlingsforbud skal naturligvis overholdes, men derudover skal rummet være stort nok til, at der er 4 kvm gulvareal pr. person. Arealet er målt fra væg til væg, uden at tage hensyn til inventar.
 • Der skal fortsat holdes minimum 1 meters afstand og gerne 2 hvor muligt. Marker afstanden tydeligt, fx med tape på gulvet.
 • Det er tilladt at synge indendørs, dog skal der holdes minimum 2 meters afstand.
 • Luft ud før mødet starter og når I slutter, og også en gang i timen, hvis mødet er længerevarende.
 • Der skal være håndsprit til rådighed i de rum I opholder jer i.
 • Fælles kontaktpunkter (f.eks. håndtag til døre og skabe, lyskontakter, gelænder, vandhaner, redskaber) skal rengøres hyppigt og som minimum en gang om dagen. Rengør oftere, hvis kontaktpunkterne bruges tit og af mange.
  Overvej, hvordan I kan minimere antallet af fælles kontaktpunkter – fx kan nogle døre måske holdes permanent åbent, mens I har aktivitet
 • Toiletter rengøres også en gang dagligt. Det skal være en grundig rengøring, hvor I rengør alle overflader og desinficerer fælles kontaktpunkter.
  Brug papir til at tørre hænder – undgå fælles håndklæder.
 • Skraldespande tømmes dagligt og altid inden de fyldes helt.
 • Sørg for at lave en rengøringsplan, så I ved, hvem der gør hvad, hvornår.

Ved arrangementer med over 100 personer, er der fortsat et krav om at alle over 18 år skal kunne fremvise et gyldigt Coronapas. Coronapasset skal kontrolleres ved stikprøve en gang om dagen. Læs mere om reglerne for Coronapas herunder.

Indendørs overnatning

Det er tilladt at overnatte indendørs, hvis man tager nogle særlige forholdsregler:

Arrangementer med indendørs overnatning bør kun ske med de sædvanlige enhedsinddelinger og uden deltagelse fra udefrakommende

Ved planlægning af ture med indendørs overnatning er det vigtigt at:

 • Der gives informationer til pigespejderne/forældrene, om, hvordan vi smitteforebygger, herunder information om, at man ikke skal møde op med symptomer på sygdom
 • Der evt. laves en plan for hvordan ankomst og afrejse skal foregå (evt. i hold) for at undgå mylder
 • I har lavet en plan for, hvordan I håndterer spejdere, som under turen får symptomer på corona, herunder hvordan I kan sende pigen i selvisolation indtil hun kan komme hjem
 • I har aftale med forældrene om afhentning af børn i tilfælde af opstået symptomer og smitte.

Vi anbefaler, at I planlægger at holde flest mulige aktiviteter udendørs.

Hold 2 meters afstand når det er muligt og altid mindst 1 meter, også når I sover. Vær også opmærksom på arealkravet til overnatningslokalet.
Sørg for at få luftet rigtigt godt ud både før og efter overnatning

Coronapas

Det er ikke længere et krav, at  alle over 15 år kan fremvise et gyldigt coronapas, for at få lov til at være til stede i vores spejderlokaler.

Kravet om at kunne fremvise coronapas for alle over 15 år gælder KUN ved indendørs arrangementer, hvor der deltager flere personer end det gældende forsamlingsforbud.

Herunder kan du læse reglerne for Coronapas ved indendørs arrangementer, hvor der deltager flere personer end det gældende forsamlingsforbud.

Kontrollen af coronapas kan laves ved at foretage en daglig stikprøvekontrol og skal altså ikke ske ved indgangen til lokalet.
Et eksempel: Arrangementet starter og gruppelederen kontrollerer at alle tilstedeværende, som er over 15 år har et gyldigt coronapas. 20årige Lise kommer ½ time for sent til arrangementet, men hendes coronapas skal ikke kontrolleres, da den daglige stikprøvekontrol er foretaget.

Kontrollen af coronapasset skal laves af den aktivitetsansvarlige.

Coronapasset skal være gældende hele arrangementet.

Et coronapas er gyldigt ved en af følgende:

 • Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 96 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget
 • Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
 • Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19. (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter det første stik)
 • Et gennemført vaccinationsforløb. Hvis vaccinationsforløbet ikke kræver 2 stik med mellemrum, har man gennemført vaccinationen 14 dage efter sit første stik. Kræver et vaccinationsforløb flere stik er forløbet gennemført efter den umiddelbart efter sidste stik.

Dokumentationen for coronapas kan enten være i papirformat eller elektronisk. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på indehaverens medbragte ID.  Man kan dog undgå at skulle vise ID, hvis man bruger sundhedsmyndighedernes app “Coronapas”.
Testresultater og coronavaccinationer kan ses på app’en MinSundhed eller på sundhed.dk

Hvis man ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan man ikke få lov til at være i spejderlokalerne og bliver bortvist, dog er følgende personer undtaget:

 • personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget COVID-19-test.
 • personer der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget COVID-19-test.

Er man undtaget fra kravet om gyldigt coronapas, skal man kunne fremvise dokumentation udstedet af borgerservice. Dokumentationen kan kun være 3 måneder gammel.

Når du kontrollerer dokumentationen for personer, der er fritaget for test og coronapas, skal du kontrollere følgende:

 1. Tjekke om dokumentet er magen til eksemplet i dokumentet herunder. Hvis ikke, er der ikke tale om gyldig dokumentation.
 2. Borgeren skal fremvise ID i form af pas kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Du skal tjekke om navnet på dokumentet stemmer overens med borgerens medbragte ID. Hvis ikke afvises borgeren.
 3. Tjekke om dokumentationen indeholder stempel og initialer fra den kommune, der har udstedt dokumentationen.
 4. Tjekke om dokumentationen er udstedt inden for de seneste tre måneder.

Læs myndighedernes dokument Krav om dokumentation for fritagelse af test og coronapas. Heri finder du også eksempel på, hvordan et fritagelsesdokument ser ud.

Forsamlingsforbud

Vi har 2 forskellige forsamlingsforbud for spejderaktiviteterne:

 • Udendørs:
  Når vores aktiviteter foregår udendørs er der ikke noget forsamlingsforbud.
 • Indendørs:
  Planlægger I at holde aktiviteter indendørs, må vi mødes op til 250 personer.  Husk at selvom vi er under 250 personer indendørs, skal I huske, at der fortsat er et arealkrav på 4 kvm pr. person i det lokale man befinder sig i.

Korpset anbefaler fortsat at aktiviteter som udgangspunkt foregår udendørs.

Genåbning af fysiske spejderaktiviteter

Vi må igen mødes til fysiske spejdermøder. Vi har fået de opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet og de vigtigste punkter er:

 • Vi må mødes til  spejderaktiviteter både indendørs og udendørs. Vi må samle det antal, som forsamlingsforbuddet foreskriver – se ovenfor.
 • Der skal holdes mindst 1 meters afstand mellem hver person, dog gerne 2 hvor det er muligt. Der kan dog udføres aktiviteter, hvor man har direkte berøring med andre. Her skal man dog være ekstra opmærksom på de øvrige anbefalinger om eksempelvis hygiejne.
 • Toiletter og fælles kontaktpunkter som fx lyskontakter og dørhåndtag skal rengøres en gang dagligt.
 • Det er muligt at overnatte i telte og shelters med 1 meters afstand mellem spejderne.
 • Der er krav om coronapas for alle over 18 år, hvis spejderaktiviteten foregår indendørs. Er I udendørs er der ikke krav om coronapas.

Derudover skal man selvfølgelig følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis man har symptomer, nyse i ærmet, bruge håndsprit osv.

Læs Korpsets retningslinjerne for spejderaktiviteter herunder.

Udsæt Medlemskampagnen til maj eller senere

Korpset anbefaler, at grupper venter med at afholde medlemskampagne til efter 6. maj, hvor anden etape af genåbningsplanen rulles ud.

Det er muligt inden for retningslinjerne, men når det meste andet i landet fortsat skal foregå med test og mundbind, så vil vi anbefale grupper at vente med at afholde medlemskampagne til næste etape af genåbningen, der er planlagt til den 6. maj.

Til august kører et nationalt kampagnespor på de sociale medier med fokus på at blive pigespejder.

Vi henviser til korpsets corona-retningslinjer for afholdelse af aktiviteter – her er de vigtigste huskeregler:

 • Vi opfordrer til, at alle aktiviteter i forbindelse med Medlemskampagnen afholdes udendørs.
 • Vi må være op til 50 personer – dette er inklusive forældre. Så overvej om I bliver for mange, hvis forældrene bliver på stedet.
 • Der er ikke krav om at bære mundbind, når det foregår udendørs.
 • To meters afstand så vidt muligt
 • Der skal være mulighed for at vaske hænder eller spritte af
 • Fællesudstyr skal rengøres efter hver bruger

Se også siden om Medlemskampagnen.

Hente-bringe-situationen

Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Det betyder også, når pigespejderne bliver afleveret og afhentet. Er I så mange, at I er i risiko for at overskride antallet for forsamlingsforbuddet på hente/bringe-tidspunktet, skal I overveje, hvordan I kan sikre, at I ikke kommer over forsamlingsforbuddet. I kan fx dele jeres flok op i mindre grupper og tildele hver gruppe en tidslomme, hvor de kan afleveres og hentes. Fx med 5-10 minutters mellemrum.

Spejdergrupper har IKKE de samme retningslinjer som skoler og institutioner. Vi har netop mere lempelige regler, fordi det er en prioritet at holde gang i foreningslivet og myndighederne har en tiltro til, at vi tilrettelægger aktiviteter forsvarligt.

Dispensation til afholdelse af digitale generalforsamlinger

Gruppernes generalforsamlinger skal være afholdt inden 1. juli 2021.

Hvis I pga. forsamlingsforbuddet ikke kan afholde jeres generalforsamling fysisk, har Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Hovedbestyrelsen givet dispensation til at generalforsamlingen kan afholdes digitalt – helt eller delvist.
DUF og korpset anbefaler dog fortsat at generalforsamlinger så vidt muligt afholdes fysisk, når forsamlingsforbuddet igen tillader samling i større forsamlinger.

Hvis I vælger at afholde online generalforsamling skal I overveje, om I kan skyde nogle ikke-presserende punkter indtil, at I kan mødes fysisk og afholde en ekstraordinær generalforsamling om disse punkter.

Hvis I vælger at afholde generalforsamling online er det gruppebestyrelsens ansvar at alle medlemmer, der ville have deltaget i en fysisk generalforsamling, også kan deltage i online generalforsamling. Husk at generalforsamlingen skal indkaldes med det sædvanlige varsel på 1 måned.

Ved indkaldelse til online generalforsamling er nedenstående forhold særligt vigtige for jeres forening og for bestyrelsens forberedelse af mødet:

 1. Ved indkaldelse til mødet angiver I tydeligt hvilke procedurer der gør sig gældende for udtalelser, frister, dagsorden og stemmeafgivning
 2. I giver mulighed for, at medlemmerne kan debattere dagsordenens punkter på mødet
 3. I benytter et system, der gør det muligt at kontrollere stemmeafgivning, tilstedeværelse og gennemførsel af dagsordenens punkter og som sikrer, at dirigenten har overblik over dette. I skal være særligt opmærksomme på sikre en god procedure for skriftlige og hemmelige afstemninger.
 4. I skal så vidt muligt følge jeres forenings vedtægter for fysiske generalforsamlinger
 5. I skal sikre, at alle stemmeberettigede har adgang til det system I anvender på generalforsamlingen og samtidig være opmærksom på at ikke-stemmeberettigede personer ikke deltager.

Derudover henviser vi til DUFs øvrige retningslinjer og gode råd om online generalforsamling.

Gruppers økonomi under coronakrisen

Aflysninger og udsættelser af både egne og lokale arrangementer skaber stor usikkerhed om økonomien i mange spejdergrupper. Vi har samlet et overblik over, hvordan I som spejdergruppe er stillet økonomisk under corona-krisen.

Følg med på coronasmitte.dk

Vi opfordrer alle vores spejdergrupper om at holde sig opdateret på den officielle side coronasmitte.dk og generelt følge myndighedernes retningslinjer.

De vigtigste råd til at undgå smitte

Sådan kan du tale med børn om corona

Sundhedsstyrelsen har lavet to små film med anbefalinger til, hvordan forældre og voksne, der har med børn at gøre kan tale med børnene om corona-virus.

Se filmene her (åbner link)

Vi følger udmeldingerne fra officiel hånd og opdaterer pigespejder.dk med seneste nyt, hvis der er ændringer i ovenstående.

#pigespejdLIGENU er De grønne pigespejderes aktiviteter og fællesskab under corona-pandemien. Det er sådan vi mærker, at vi er en del af Danmarks stærkeste fællesskab for piger – også selv om vi ikke kan mødes som vi plejer.
Følg hashtagget på Facebook og Instagram  og find aktiviteter på pigespejder.dk/ligenu

Pigespejderne anbefaler...

Som en hjælp til de mange familier, der er hjemme med børn i alle aldre i denne tid, har vi samlet en række aktiviteter til store og små børn.