Coronas betydning for pigespejdernes aktiviteter

23.04.2020

Opdateret 14. januar 2021

På denne side opdaterer vi løbende om corona-pandemiens betydning for  gruppernes lokale spejderarbejde og for vores nationale aktiviteter. Seneste nyt står øverst.

Fraråder fysisk spejderarbejde og møder frem til 7. februar

Der gælder skærpede restriktioner i hele landet, pga. stigende corona-smitte.  Situationen er så alvorlig, at De grønne pigespejdere fraråder al form for fysisk mødeaktivitet frem til og med den 7. februar 2021.

Generelle retningslinjer

pdf Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af foreningsaktiviteter udendørs VIS PDF

Alle retningslinjer herunder gælder frem til den 28. februar 2021

Præcisering af krav om mundbind

Frem til den 28. februar 2021 skal man bære mundbind til spejder, hvis ikke er deltagende i aktiviteten. De endelige retningslinjer for at bære mundbind arbejder myndighederne fortsat på. Her er, hvad vi ved pt.:

 • Kravet om brug af mundbind gælder kun, hvis man er indendørs. Aktiviteter udendørs er undtaget af kravet. Vi anbefaler fortsat at alle pigespejderaktiviteter, så vidt det er muligt, foregår udendørs
 • Kravet om brug af mundbind gælder for alle ledere og andre besøgende der er 12 år og opefter. Det gælder ikke for de piger, som er til spejder og deltager i aktiviteten. Uanset, at du som leder er meget aktiv sammen med dine spejdere, for at de kan lave aktiviteten, anses du ikke for at være i målgruppen og derfor skal du bære mundbind.
 • Når man sidder ned, kan man tage mundbindet af. Husk at afstandskravet på 1 meter mellem personer fortsat skal overholdes. 2 meter, hvis man synger eller råber.
 • Hvis aktiviteten indendørs af sin natur ikke kan gennemføres med mundbind på, er det tilladt at tage det af under aktiviteten, men skal tages på igen så snart aktiviteten er overstået.  Det betyder ikke, at hvis mundbind er lidt besværligt, så kan man lade være med at bruge det.

Hente-bringe-situationen

Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Det betyder også, når pigespejderne bliver afleveret og afhentet. Er I så mange, at I er i risiko for at overskride antallet for forsamlingsforbuddet på hente/bringe-tidspunktet, skal I overveje, hvordan I kan sikre, at I ikke kommer over forsamlingsforbuddet. I kan fx dele jeres flok op i mindre grupper og tildele hver gruppe en tidslomme, hvor de kan afleveres og hentes. Fx med 5-10 minutters mellemrum.

Spejdergrupper har IKKE de samme retningslinjer som skoler og institutioner. Vi har netop mere lempelige regler, fordi det er en prioritet at holde gang i foreningslivet og myndighederne har en tiltro til, at vi tilrettelægger aktiviteter forsvarligt.

Møder i bestyrelser, teams m.fl.

Ledermøder, gruppebestyrelsesmøder, møder i teams og arbejdsgrupper er underlagt forsamlingsforbuddet på 10 personer og det gælder foreløbig frem til den 28. februar 2021. Her er det Retningslinjerne for indendørs idræts- og foreningsliv, vi skal følge.
Når man mødes indendørs, skal I være opmærksom på, at der er et arealkrav til det lokale i mødes i. Der skal være 2 m2 per person, hvis mødet afholdes hovedsageligt siddende. Er mødet med større bevægelse, skal der være 4 m2 per person. Husk fortsat afstandskravet og bær mundbind indtil I sidder på jeres pladser i mødelokalet.

Vi opfordrer til, at I afholder møder online, så vidt det er muligt.

Fysisk generalforsamling / regionskonference

Det er muligt at afholde gruppens generalforsamling fysisk under det nuværende forsamlingsforbud, der er dog et par særlige regler som er vigtige at overholde. Er I over 10 personer, kræver det at generalforsamlingen afholdes under Retningslinjerne for kulturproduktioner og kulturarrangementer:

 • Alle deltagere skal sidde i ”biografopstilling”. Det vil sige, at alle sidder med næsen i samme retning.
 • Der skal være 1 meter mellem hver stol, målt fra midten af den ene stol til midten af den næste stol.
 • Der skal være 2 meter fra forreste stolerække op til taleren
 • Lokalet skal være stort nok. Der skal være 2 m2 per person i gulvareal (uden hensyn til inventar)
 • Alle skal bære mundbind indtil man har sat sig på sin faste plads.
 • Alle, på nær taleren, skal være siddende under hele mødet. Man må kun være i bevægelse, når man ankommer, hvis man skal på toilettet eller når man forlader stedet.
 • Sørg for at der ikke opstår kødannelse, når folk ankommer og forlader mødet.

Vi opfordrer til, at generalforsamlingen afholdes virtuelt, så vidt det er muligt.

Retningslinjer for ture og lejre med overnatning

Der har været lidt usikkerhed omkring muligheden for overnatning i forbindelse med de nye retningslinjer.

Kulturministeriet fraråder fortsat overnatning indendørs ifm. med arrangementer, men overnatning der finder sted som en naturlig del af en spejderaktivitet i shelter eller telt er muligt. Disse vil stadig være omfattet af gældende forsamlingsforbud.

Overnatning i telte/shelters bør ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne. Vær dog opmærksom på eventuelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen i forhold til afholdelse af sociale arrangementer.

Retningslinjer for større events

 • Der kan afholdes stillesiddende arrangementer for op til 500 deltagere, efter den gældende bekendtgørelse med stillesiddende biografopstilling, hvor deltagere kigger i samme retning og udelukkende sidder ned på en fast plads.

Brug af indendørs faciliteter er ok

Den 27. maj 2020 blev det igen tilladt at lave spejderaktiviteter indendørs, men vi anbefaler kraftigt til at alle aktiviteter fortsat foregår udendørs. Hvis I ønsker at bruge indendørs faciliteter, er her en række retningslinjer, som er tillæg til  de generelle retningslinjer:

 • Det til enhver tid gældende forsamlingsforbud skal naturligvis overholdes, men i tillæg hertil skal rummet være stort nok til, at der er 4 kvm gulvareal pr. person. Arealet er målt fra væg til væg, uanset inventar.
 • Der skal fortsat holdes 1 meters afstand. Marker afstanden tydeligt, fx med tape på gulvet.
 • Der skal være håndsprit til rådighed i de rum I opholder jer i.
 • Fælles kontaktpunkter (f.eks. håndtag til døre og skabe, lyskontakter, gelænder, vandhaner, redskaber) skal rengøres hyppigt og som minimum en gang om dagen. Rengør oftere, hvis kontaktpunkterne bruges af tit og af mange.
  Overvej, hvordan I kan minimere antallet af fælles kontaktpunkter – fx kan nogle døre måske holdes permanent åbent, mens I har aktivitet
 • Toiletter rengøres også en gang dagligt. Det skal være en grundig rengøring, hvor I rengør alle overflader og desinficerer fælles kontaktpunkter.
  Brug papir til at tørre hænder – undgå fælles håndklæder.
 • Skraldespande tømmes dagligt og altid inden de fyldes helt.
 • Sørg for at lave en rengøringsplan, så I ved, hvem der gør hvad, hvornår.

Dispensation til afholdelse af digitale generalforsamlinger og regionskonferencer

Da Coronakrisen trækker ud, har Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) nu justeret deres anbefalingerne om afholdelse af generalforsamlinger.
Det betyder, at det nu er ok at afholde generalforsamlinger digitale – helt eller delvist.
DUF og korpset anbefaler dog fortsat at generalforsamlinger så vidt muligt afholdes fysisk, når forsamlingsforbuddet igen tillader samling i større forsamlinger.

Nogle grupper kan dog have behov for at afholde generalforsamlingen før forsamlingsforbuddet tillader det, fx hvis gruppen er i en økonomisk kritisk situation, hvis hovedparten af bestyrelsen har trukket sig, og I derfor ikke længere har en funktionsdygtig bestyrelse, eller at formanden eller andre tegningsberettigede medlemmer af bestyrelsen ikke ønsker/kan fortsætte indtil I kan mødes fysisk. I sådanne tilfælde vil det være ok at afholde generalforsamlingen helt eller delvist online.
Hvis I vælger at afholde online generalforsamling skal I overveje, om I kan skyde nogle ikke-presserende punkter indtil, at I kan mødes fysisk og afholde en ekstraordinær generalforsamling om disse punkter.

Hvis I vælger at afholde generalforsamling online er det gruppebestyrelsens ansvar at alle medlemmer, der ville have deltaget i en fysisk generalforsamling, også kan deltage i online generalforsamling. Husk at generalforsamlingen skal indkaldes med det sædvanlige varsel på 1 måned.

Ved indkaldelse til online generalforsamling er nedenstående forhold særligt vigtige for jeres forening og for bestyrelsens forberedelse af mødet:

 1. Ved indkaldelse til mødet angiver I tydeligt hvilke procedurer der gør sig gældende for udtalelser, frister, dagsorden og stemmeafgivning
 2. I giver mulighed for, at medlemmerne kan debattere dagsordenens punkter på mødet
 3. I benytter et system, der gør det muligt at kontrollere stemmeafgivning, tilstedeværelse og gennemførsel af dagsordenens punkter og som sikrer, at dirigenten har overblik over dette. I skal være særligt opmærksomme på sikre en god procedure for skriftlige og hemmelige afstemninger.
 4. I skal så vidt muligt følge jeres forenings vedtægter for fysiske generalforsamlinger
 5. I skal sikre, at alle stemmeberettigede har adgang til det system I anvender på generalforsamlingen og samtidig være opmærksom på at ikke-stemmeberettigede personer ikke deltager.

Derudover henviser vi til DUFs øvrige retningslinjer og gode råd om online generalforsamling.

Følg med på coronasmitte.dk

Vi opfordrer alle vores spejdergrupper om at holde sig opdateret på den officielle side coronasmitte.dk og generelt følge myndighedernes retningslinjer.

Gruppers økonomi under coronakrisen

Aflysninger og udsættelser af både egne og lokale arrangementer skaber stor usikkerhed om økonomien i mange spejdergrupper. Vi har samlet et overblik over, hvordan I som spejdergruppe er stillet økonomisk under corona-krisen.

Generalforsamlinger i grupper

Aflysning af alle aktiviteter hos De grønne pigespejdere frem til og med den 10. maj gælder også gruppens generalforsamling. Ifølge vores vedtægter skal alle grupper have afholdt generalforsamling inden 1. juli.
Med baggrund i den nuværende status på Covid-19, har Hovedbestyrelsen valgt at dispensere for deadlinen for gruppernes generalforsamling. Det betyder, at generalforsamlingerne kan afholdes helt frem til 31. december 2020.

Vær dog opmærksom på, at generalforsamlingerne i 2021 skal afholdes inden 1. juli, så de to generalforsamlinger kan komme til at ligge tæt på hinanden.

Regionskonferencer

Som følge af Covid-19 ønsker Hovedbestyrelsen at give regionerne fleksibilitet ved at give to dispensationer vedrørende regionskonferencerne.
1) Der dispenseres for fristerne for indkaldelse til regionskonferencer. De kan indkaldes med en måneds varsel.
2) Der dispenseres også så regionskonferencerne ikke skal holdes efter Delegeretmødet. Det betyder, at regionskonferencer kan holdes fra når myndighederne åbner landet op igen, helt frem til den 31. december 2020. Det er dog vigtigt, at regionskonferencerne er afholdt i indeværende år, 2020.

DUF har givet dispensation til, at regionskonferencer nu må afholdes helt eller delvist online. Vi anbefaler dog fortsat af regionskonferencerne afholdes fysisk, når det igen er muligt.
Læs mere om retningslinjerne for online generalforsamlinger ovenfor. Regionskonferencer er at sidestille med generalforsamlinger i grupperne, så ovenstående skal læses ind i jeres kontekst.

De vigtigste råd til at undgå smitte

Sådan kan du tale med børn om corona

Sundhedsstyrelsen har lavet to små film med anbefalinger til, hvordan forældre og voksne, der har med børn at gøre kan tale med børnene om corona-virus.

Se filmene her (åbner link)

Vi følger udmeldingerne fra officiel hånd og opdaterer pigespejder.dk med seneste nyt, hvis der er ændringer i ovenstående.

#pigespejdLIGENU er De grønne pigespejderes aktiviteter og fællesskab under corona-pandemien. Det er sådan vi mærker, at vi er en del af Danmarks stærkeste fællesskab for piger – også selv om vi ikke kan mødes som vi plejer.
Følg hashtagget på Facebook og Instagram  og find aktiviteter på pigespejder.dk/ligenu

Pigespejderne anbefaler...

Som en hjælp til de mange familier, der er hjemme med børn i alle aldre i denne tid, har vi samlet en række aktiviteter til store og små børn.