Coronas betydning for pigespejdernes aktiviteter

23.04.2020

Opdateret 23. september 2020

På denne side opdaterer vi løbende om corona-pandemiens betydning for  gruppernes lokale spejderarbejde og for vores nationale aktiviteter. Seneste nyt står øverst.

De grønne pigespejdere følger myndighedernes anbefalinger, hvilket betyder at vi max må mødes 50 personer til spejder. Grupper på max 50 personer kan  mødes, hvis man tager sine forbehold og følger korpsets og myndighedernes retningslinjer.

Spejdergrupper har IKKE de samme retningslinjer som skoler og institutioner. Vi har netop mere lempelige regler, fordi det er en prioritet at holde gang i foreningslivet og myndighederne har en tiltro til, at vi tilrettelægger aktiviteter forsvarligt.

Orientér dig altid retningslinjer for spejderaktiviteter hos De grønne pigespejdere inden du planlægger. Se dem herunder (åbner pdf).

pdf Korpsets retningslinjer for spejderaktiviteter VIS PDF

Retningslinjer for ture og lejre med overnatning

Det er stadig Kulturministeriet retningslinjer for sommerlejre for børn og unge, der gælder. Så selvom vi nu ser frem mod efterårs- og vinterlejre, er det stadig disse retningslinjer, der er gældende når vi tager på tur med overnatning.

Det betyder:

 • Deltagerne skal inddeles i patruljer af ca. 8 deltagere. Alle aktiviteter, madlavning og overnatning skal foregå inden for patruljerne
 • Patruljerne skal overnatte sammen og dele toilet, bad og eventuelt lokalt opholdsareal. Patruljerne  undtages fra kravet om en meters afstand.
 • Senge/madrasser/soveposer placeres min. en meter fra hinanden fra næsetip til næsetip. Dette kan fraviges ved overnatning i telt.
 • Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor patruljen overnatter, bør ske mindst to gange dagligt med gennemtræk i 10 minutter.
 • Læs altid Kulturministeriets retningslinjer for sommeraktiviteter (gælder også i efterår) inden du planlægger din tur med overnatning.

Retningslinjer for events uden overnatning

 • Det er tilladt at lave events uden overnatning for op til 500 børn og unge på en gang.
 • Til sådanne større arrangementer skal deltagerne inddeles i grupper af max 100.
 • De generelle retningslinjer om en meters afstand og fokus på hygiejne og rengøring skal fortsat overholdes.
 • Læs altid Kulturministeriets retningslinjer for sommeraktiviteter (de gælder stadig) inden du planlægger dit event.

OBS: Til de ugentlige spejdermøder skal vi fortsat overholde det generelle forsamlingsforbud på 50 personer.

Vi anbefaler, at I læser retningslinjerne for sommeraktiviteterne her

pdf Kulturministeriets særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter VIS PDF

Forsamlingsforbuddet sænkes til 50 personer

Pr. 19. september må vi kun mødes i grupper af max 50 personer. Spejdermøder for under 50 personer kan foregå med hensyn til retningslinjerne.

Husk fortsat afstand, god hoste- og nyseetikette, god håndhygiejne og rengøring. Læs korpsets opdaterede retningslinjer nedenfor.

Hent retningslinjer og plakat

pdf Korpsets retningslinjer for spejderaktiviteter VIS PDF
pdf Plakat: Retningslinjer til udendørsaktiviteter i mindre grupper under corona VIS PDF
pdf Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af foreningsaktiviteter udendørs VIS PDF
pdf Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af foreningsaktiviteter indendørs VIS PDF

Brug af indendørs faciliteter er ok

Den 27. maj 2020 blev det igen tilladt at lave spejderaktiviteter indendørs, men vi anbefaler kraftigt til at alle aktiviteter fortsat foregår udendørs. Hvis I ønsker at bruge indendørs faciliteter, er her en række retningslinjer, som er tillæg til  de generelle retningslinjer:

 • Det til enhver tid gældende forsamlingsforbud skal naturligvis overholdes, men i tillæg hertil skal rummet være stort nok til, at der er 4 kvm gulvareal pr. person. Arealet er målt fra væg til væg, uanset inventar.
 • Der skal fortsat holdes 1 meters afstand. Marker afstanden tydeligt, fx med tape på gulvet.
 • Der skal være håndsprit til rådighed i de rum I opholder jer i.
 • Fælles kontaktpunkter (f.eks. håndtag til døre og skabe, lyskontakter, gelænder, vandhaner, redskaber) skal rengøres hyppigt og som minimum en gang om dagen. Rengør oftere, hvis kontaktpunkterne bruges af tit og af mange.
  Overvej, hvordan I kan minimere antallet af fælles kontaktpunkter – fx kan nogle døre måske holdes permanent åbent, mens I har aktivitet
 • Toiletter rengøres også en gang dagligt. Det skal være en grundig rengøring, hvor I rengør alle overflader og desinficerer fælles kontaktpunkter.
  Brug papir til at tørre hænder – undgå fælles håndklæder.
 • Skraldespande tømmes dagligt og altid inden de fyldes helt.
 • Sørg for at lave en rengøringsplan, så I ved, hvem der gør hvad, hvornår.

Dispensation til afholdelse af digitale generalforsamlinger og regionskonferencer

Da Coronakrisen trækker ud, har Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) nu justeret deres anbefalingerne om afholdelse af generalforsamlinger.
Det betyder, at det nu er ok at afholde generalforsamlinger digitale – helt eller delvist.
DUF og korpset anbefaler dog fortsat at generalforsamlinger så vidt muligt afholdes fysisk, når forsamlingsforbuddet igen tillader samling i større forsamlinger.

Nogle grupper kan dog have behov for at afholde generalforsamlingen før forsamlingsforbuddet tillader det, fx hvis gruppen er i en økonomisk kritisk situation, hvis hovedparten af bestyrelsen har trukket sig, og I derfor ikke længere har en funktionsdygtig bestyrelse, eller at formanden eller andre tegningsberettigede medlemmer af bestyrelsen ikke ønsker/kan fortsætte indtil I kan mødes fysisk. I sådanne tilfælde vil det være ok at afholde generalforsamlingen helt eller delvist online.
Hvis I vælger at afholde online generalforsamling skal I overveje, om I kan skyde nogle ikke-presserende punkter indtil, at I kan mødes fysisk og afholde en ekstraordinær generalforsamling om disse punkter.

Hvis I vælger at afholde generalforsamling online er det gruppebestyrelsens ansvar at alle medlemmer, der ville have deltaget i en fysisk generalforsamling, også kan deltage i online generalforsamling. Husk at generalforsamlingen skal indkaldes med det sædvanlige varsel på 1 måned.

Ved indkaldelse til online generalforsamling er nedenstående forhold særligt vigtige for jeres forening og for bestyrelsens forberedelse af mødet:

 1. Ved indkaldelse til mødet angiver I tydeligt hvilke procedurer der gør sig gældende for udtalelser, frister, dagsorden og stemmeafgivning
 2. I giver mulighed for, at medlemmerne kan debattere dagsordenens punkter på mødet
 3. I benytter et system, der gør det muligt at kontrollere stemmeafgivning, tilstedeværelse og gennemførsel af dagsordenens punkter og som sikrer, at dirigenten har overblik over dette. I skal være særligt opmærksomme på sikre en god procedure for skriftlige og hemmelige afstemninger.
 4. I skal så vidt muligt følge jeres forenings vedtægter for fysiske generalforsamlinger
 5. I skal sikre, at alle stemmeberettigede har adgang til det system I anvender på generalforsamlingen og samtidig være opmærksom på at ikke-stemmeberettigede personer ikke deltager.

Derudover henviser vi til DUFs øvrige retningslinjer og gode råd om online generalforsamling.

Følg med på coronasmitte.dk

Vi opfordrer alle vores spejdergrupper om at holde sig opdateret på den officielle side coronasmitte.dk og generelt følge myndighedernes retningslinjer.

Gruppers økonomi under coronakrisen

Aflysninger og udsættelser af både egne og lokale arrangementer skaber stor usikkerhed om økonomien i mange spejdergrupper. Vi har samlet et overblik over, hvordan I som spejdergruppe er stillet økonomisk under corona-krisen.

Medlemskampagnen

På grund af risiko for smittespredning og myndighedernes anbefalinger, bliver den fælles nationale uge for Medlemskampagnen 2020 flyttet til uge 37. Det er efter sommerferien og rammer et tidspunkt, hvor mange nye skolebørn overvejer, hvad de skal gå til i fritiden.

Grupper anbefales at afholde medlemskampagne i uge 37, men under omstændighederne må alle grupper afholde kampagnen, når der er mulighed for det i henhold til jeres øvrige program. Som følge af flytningen af Medlemskampagnen vil der også komme nyt PR-materiale, hvor der ikke står “uge 17” på. Enkelte af aktiviteter bliver også modificeret lidt for at styrke fokus på hygiejne. Se kampagnesiden.

Generalforsamlinger i grupper

Aflysning af alle aktiviteter hos De grønne pigespejdere frem til og med den 10. maj gælder også gruppens generalforsamling. Ifølge vores vedtægter skal alle grupper have afholdt generalforsamling inden 1. juli.
Med baggrund i den nuværende status på Covid-19, har Hovedbestyrelsen valgt at dispensere for deadlinen for gruppernes generalforsamling. Det betyder, at generalforsamlingerne kan afholdes helt frem til 31. december 2020.

Vær dog opmærksom på, at generalforsamlingerne i 2021 skal afholdes inden 1. juli, så de to generalforsamlinger kan komme til at ligge tæt på hinanden.

Regionskonferencer

Som følge af Covid-19 ønsker Hovedbestyrelsen at give regionerne fleksibilitet ved at give to dispensationer vedrørende regionskonferencerne.
1) Der dispenseres for fristerne for indkaldelse til regionskonferencer. De kan indkaldes med en måneds varsel.
2) Der dispenseres også så regionskonferencerne ikke skal holdes efter Delegeretmødet. Det betyder, at regionskonferencer kan holdes fra når myndighederne åbner landet op igen, helt frem til den 31. december 2020. Det er dog vigtigt, at regionskonferencerne er afholdt i indeværende år, 2020.

DUF har givet dispensation til, at regionskonferencer nu må afholdes helt eller delvist online. Vi anbefaler dog fortsat af regionskonferencerne afholdes fysisk, når det igen er muligt.
Læs mere om retningslinjerne for online generalforsamlinger ovenfor. Regionskonferencer er at sidestille med generalforsamlinger i grupperne, så ovenstående skal læses ind i jeres kontekst.

De vigtigste råd til at undgå smitte

Sådan kan du tale med børn om corona

Sundhedsstyrelsen har lavet to små film med anbefalinger til, hvordan forældre og voksne, der har med børn at gøre kan tale med børnene om corona-virus.

Se filmene her (åbner link)

Vi følger udmeldingerne fra officiel hånd og opdaterer pigespejder.dk med seneste nyt, hvis der er ændringer i ovenstående.

#pigespejdLIGENU er De grønne pigespejderes aktiviteter og fællesskab under corona-pandemien. Det er sådan vi mærker, at vi er en del af Danmarks stærkeste fællesskab for piger – også selv om vi ikke kan mødes som vi plejer.
Følg hashtagget på Facebook og Instagram  og find aktiviteter på pigespejder.dk/ligenu

Pigespejderne anbefaler...

Som en hjælp til de mange familier, der er hjemme med børn i alle aldre i denne tid, har vi samlet en række aktiviteter til store og små børn.