Den nye gruppes økonomi er en selvstændig administrativ opgave, der ligger hos kassereren – altså hos en person, som kun har denne opgave.

Indtægtskilder til opstart

Penge er ikke alt, men de er rare at have. Opstart koster nogle penge, og der går ofte nogen tid, før der er nye medlemmer, som betaler kontingent. Så der må findes andre måder at skaffe den nye gruppe nogle midler at starte op med.

Søg korpsets Vanløsepulje

Korpset har en Vanløsepulje, hvor du netop kan søge om midler til gruppen . Læs hvordan her

Tal med Regionsledelsen

Tag kontakt til regionsledelsen og spørg om de har mulighed for at give gruppen et opstartsbeløb, eller om de kender andre lokale puljer at søge.

I Aalholm gruppe var de så heldige, at få støtte fra Region Øresund, da de skulle starte op. Gruppeleder i Aalholm Christina Ingerslev fortæller:  ’Det var vigtigt for os at starte hurtigt, fordi vi allerede havde 5 ledere der var begejstret, så vi brugte den første tid på at tiltrække børn og fik støtte fra regionen til de små udgifter vi havde til materialer og flyers.’

Vil du høre mere er du velkommen til at kontakte Christina på tlf.: 20 45 49 05.

Lokale erhvervsdrivende

Der er mange lokale butikker, forretningsdrivende og håndværkere som gerne vil støtte det lokale foreningsliv med småbeløb eller materiale. Det er bare at spørge!

DUF’s lokalforeningspulje

De grønne pigespejdere er medlem af Danmarks Ungdoms Fællesråd og derfor er det oplagt at søge lokalforeningspuljen som pigespejdergruppe.

duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/

Drift

Når gruppen er kommet udover opstartsfasen, kommer de grundlæggende indtægter fra medlemmernes indbetalte kontingent, de evt. faste tilskud fra kommunen og indtægtsgivende arrangementer. Fx er der hvert år lotteri arrangeret af korpset.

At skaffe indtægter til gruppen er en opgave for formanden i samarbejde med forældrene. Det er vigtigt at friholde lederne for denne opgave, da de skal fokusere på at lave spejderaktiviteter, der er spændende og udfordrende for pigerne.

Husk, at I er forpligtet til, at alle medlemmer skal indbetale minimum 75 kr. i kontingent pr. år, hvilket tydeligt skal kunne dokumenteres ved revision (lovkrav).

Faste udgifter

Når gruppen er etableret, er der en række udgifter, som I er forpligtet til at afholde.

Korpsafgift

Gruppen modtager to gange om året en opkrævning fra Korpskontoret på korpsafgift, der betales pr. medlem. Korpsafgiften er fastlagt i korpsets vedtægter. Det aktuelle beløb kan ses på Korpsets hjemmeside.
Korpsafgiften bruges til at drive de initiativer og aktiviteter, som korpset laver.

Regionsafgift

Gruppen modtager opkrævning (typisk én-to gange om året) på afgift til regionen, der betales pr. medlem. Beløbet vedtages for to år ad gangen på den ordinære regionskonference.

Lokaleleje

Kommunen er forpligtet til at anvise egnede lokaler til de foreninger, som kommunen har godkendt. Men nogle af vores pigespejdergrupper bruger andre lokaler end kommunens og gruppen har derfor udgifter til leje af lokaler. Nogle kommuner giver tilskud til lokaleleje, så det kan give mening at undersøge hos kommunen.

Aktivitetsudgifter

Udover de faste udgifter vil der være udgifter forbundet med selve spejderarbejdet. Det kan være til materialer eller til aktiviteter for pigerne. Størrelsen på udgifterne kan være meget forskelligt og gruppens ledere bør løbende aftale, hvor meget der kan bruges til de forskellige aktiviteter i forhold til gruppens samlede budget.

Gruppens budget

Der bør lægges budget for gruppen for ét år ad gangen. Budgettet er en opgørelse over spejdergruppens forventede indtægter og udgifter.

Indtægter

Indtægterne i budgettet kan tage udgangspunkt i hvor mange medlemmer, der er i gruppen ved årets start og ved opstart et realistisk bud på, hvor mange medlemmer, der vil betale kontingent i løbet af året. Dette medlemsantal skal ligge til grund for beregning af både kontingent indbetaling og evt. aktivitetstilskud fra kommunen.

Udgifter

Grundlaget for budgettets udgifter er:

  1. gruppens faste udgifter og
  2. gruppens planlagte aktiviteter igennem hele året, samt
  3. særlige udgifter ved opstart (materiale til at tiltrække børn til gruppen m.v.)

Som udgangspunkt bør udgifterne ikke overstige indtægterne.

Regnskab og medlemsregistrering

Gruppen skal aflægge regnskab, regnskabet laves af gruppens kasserer (evt. i samarbejde med gruppebestyrelsen) og kontrolleres af gruppens revisor.

Årsregnskabet underskrives af gruppebestyrelsen, men godkendes officielt af generalforsamlingen. Godkendelse noteres i generalforsamlingsreferatet. Ifølge De grønne pigespejderes vedtægter, skal regnskabet indsendes til Korpskontoret senest den 1. juli.

I korpsets medlemssystem Medlemsservice skal alle medlemmer og frivillige registreres.  Det er i Medlemsservice vi nemt og sikkert opbevarer alle data om medlemmerne, så vi overholder GDPR-lovgivningen.

Medlemsservice har også et indbygget regnskabsmodul, som er et fuld integreret regnskabssystem, der også kan håndtere kontingentopkrævningerne automatisk. Derudover også et tilmeldingssystem, som snakker sammen med regnskabet, så alle tilmelder til arrangementer og ture, med og uden betaling kan håndteres nemt, sikkert og med betaling direkte ved tilmelding.

Læs mere om regnskab på hjemmesiden, hvor du også kan hente skabelon til gruppens årsregnskab.

Aftal grundlaget for gruppens økonomi

Bestyrelsen skal sammen med lederne i gruppen aftale gruppens økonomiske grundlag, så der er klare retningslinjer og alle er bekendt med dem.

Her er nogle spørgsmål, som I kan tage udgangspunkt i

  • Hvor meget skal spejdere betale i kontingent? Mange grupper har gode erfaringer med at sætte et højt kontingent, så de ikke hele tiden skal ud og lave indtægtsgivende aktiviteter for at lave det spejderarbejde de gerne vil. Ofte vil forældre også gerne betale det det koster for, at deres pige kan gå til spejder, frem for, at de skal hjælpe til ved indtægtsgivende arrangementer.
  • Hvor lang tid kan en pige deltage i møder før hun skal være medlem og dermed betale kontingent?
  • Hvor meget skal lederne evt. betale i kontingent udover de lovpligtige 75 kr. pr. år?
  • Hvor meget betaler lederne for ture og lejre?
  • Kan der aftales søskenderabat og hvornår kan den opnås?